دوســت دارم عشـقم


سـلامـ به همه

وبمونـ نوسازهـ

به حمایتـ شما نیازمندیمـ

خوشـ اومدیـ

نظر فراموشـ نشـهـ

بابایـ فهلا

جمعه 9 خرداد 1393 11:44بارانــ| |

براے دل خـــودم مے نویسم ...

براے دلتنگــے هایــم

براے دغدغــہ هاے خـــودم

براے شانہ اے کہ تکیہ گاهــم نیستــــ !

برای دلے کہ دلتنگم نیست ...

براے دستے کہ نوازشگــ ـــر زخـم هایم نیست ...

براے خودم مے نویســـم !

بمیـ ــرم براے خـ ـودم کہ اینقـــدر تنهاستـــ !.!.

پنجشنبه 29 خرداد 1393 2:38بارانــ| |

نمایش این مطلب تنها به اعضا امکان پذیر است
ابتدا ثبت نام کنید يا وارد شويد
پنجشنبه 8 خرداد 1393 23:18بارانــ| |


De$ign: hOneY